Blogger news

Monday, November 23, 2009

Stpm PA2

今天的题目还可以
Graph 不难。。
可是自己做得太快。。
画第一次发现skala太大不够画。。
第二次也一样。。
做到手震,怕做不完。。
终于做完了。。
交上去。。
看到隔壁的。。
graph一样eh。。
很满足。。。
信心满满。。
觉得考完了我最担心的科目。。

可是怎么。。。
要的是PERATUSAN
我怎么没有乘 100%

20% 写成 0.02%...
skala 错到他妈的。。
我在干什么!!!???
不知道graph 剩几分了。。
希望其他的bahagian 能补回来。。


PA 的 A....
希望与你有缘相见.....


F@CK U.....
P.A. 2

7 comments:

yeeyeenz said...

征揚啊,原來在這個世界上我竟然找到一個知音人啊
因為我也是沒有乘100%
錯到完!我的應該錯得更離譜!
可能還有其他地方錯
更離譜的是,偉程竟然看到我的錯了
他也沒有打眼色跟我講
剩下那兩分鐘才發現的錯誤已經來不及你不袮補
放棄急救,結果回到家氣到炸!
都不知道我那時候是發生什么事!

Tan Zheng Yang said...

想不到有人跟我一样!!
知己知己。。哈哈。。
Wei Chen 隔岸观火。。xD
那你有画去别的graph吗??

学校考试时没有错。。
现在才错。。
而且是粗心的错。。
haiz...

算了。。
其他科目加油啦。。
哈哈。。

yeeyeenz said...

根本來不及了
算了吧!
加油啊!

iceice said...

哎呀,现在最重要的是看未来的...
呵呵,我们都可以的!!只是化学...T_T 似乎有点糟...
算啦算啦!A-还是一个A...
但是还是希望都是A!!!
STPM 4A!!!!

Tan Zheng Yang said...

你是在想你的名字上报纸的话
报纸也是写4A..
没有 3A, 1A- 或 2A, 2A- 这样hor?? haha...

Maths and chemistry can A la i think...
but physic and PA(@#$%..) no confident..
A- is ok for me
but still hope A xD...


plz give me 4A.......arghhh

iceice said...

haha... if newspaper will write like that 4A- also nevermind d.. no one noe...xDDD CHOII~~ solid A solid A..!! hahaha..
err, 2day phy paper 2 over d.. can la rite?? i... so hate myself.. careless...!!! really wan........ kill ppl...goshhhh..!! duno solid A will fly ki o...T_T
i... duno la..T_T haha

Tan Zheng Yang said...

physic i oso duno lo...
im not sure lo...
i think the questions more on basic things..
sure very easy for those siao kia( jenn yan..keat hor etc.)

mostly can do and cant do some
but like no confident...
and oso careless..

A- can la...A duno..haha

so i mai think liao...~~
think of stpm wan finish liao~!!!
wahhahaa..